За фондацията

Fusion Foundation „Be Creative“

Fusion Foundation или фондация Be Creative е организация с нестопанска цел, посветена в развитието на креативността и талантите на децата.

Нашата мисия

Мисията на фондацията е, осигурявайки средства, да улесни достъпа на максимален кръг деца до иновативни форми на обучение, целящо цялостно развитие на децата и изява на креативността и талантите им.

Нашите цели

Цел 1

Развитие на способностите за комуникация и творческо изразяване на децата.

Цел 2

Иницииране на промяна в образователната сфера /формална и неформална/, най-вече по отношение на методите и технологиите на обучение. Въвеждане на дигиталните технологии в обучението.

Цел 3

Промяна на нагласите към ученето и образованието като ценност, не само при децата, но и при родителите.

Цел 4

Успешна интеграция на децата /формирани като цялостни личности/ в обществото и донасянето на максимален принос за него.

 

Защо сме Fusion Foundation „Be Creative“?

Избрахме името „Be Creative“, защото:

  • Креативността се смята за умение №1 на нашето време, което трябва да се преподава в училище наравно с другите предмети. Основата за подобно схващане е изключително ускореният темп на развитие на науките, технологиите и обществото. Днес не можем да предвидим каква ще бъде ситуацията дори след 10 години, за да подготвим децата за нея. Но можем да ги научим винаги да търсят творчески решения и иновации, използвайки наличните знания и ресурси.
  • Вярваме, че неталантливи хора няма и че богатството е в разностранните ни заложби.
  • Креативността е една от най-висшите форми на човешка изява и се развива най-добре чрез колективна работа и сътрудничество.
  • Най-подходящото време за развитието им е детската възраст.
  • И най-важното: креативността е въпрос на избор. Тя не е фиксирана величина, а по-скоро възобновяем ресурс, който може да бъде култивиран и усъвършенстван чрез осигуряване на подходяща среда, позволяваща на творческия потенциал на личността да разцъфти.

Основен проект на Fusion Foundation „Be Creative” са проектите „Креативност без граници“ и „TechARTnology“, които са създадени през 2015 година и от тогава всяка година дават 20 стипендии за обучение на деца от семейства с ниски доходи.